پذیرفته شدگان

امیرفرجاد کیخسروی

ارشد تحرک پایدار

University of University of Nürtingen-Geislingen

1 / 2

وینتر 2022

نازگل بدر

ارشد تحرک پایدار

University of University of Nürtingen-Geislingen

وینتر 2022

میلاد برخورداری

ارشد مهندسی برق

University of BTU Cottbus

1 / 5

وینتر 2022

افسانه اسکندری

ارشد تحرکات پایدار

University of University of Nürtingen-Geislingen

وینتر 2022

آرمین مسعود

ارشد اتوماسیون، رباتیک و ساخت سه بعدی

University of SRH Berlin

وینتر 2022

آتنا افخمی

ارشد مطالعات تطبیقی ​​در زبان، ادبیات و فرهنگ انگلیسی و آمریکایی

University of HHU Düsseldorf

1 / 4

وینتر 2022

نگین خروشی

ارشد مدیریت محیط زیست و منابع

University of BTU Cottbus

وینتر 2022

امیررضا فرج زاده

ارشد مواد و تکنولوژی باتری

University of University of Bayreuth

وینتر 2022

محمد رییسی

ارشد مهندسی صنایع

University of TU Chemnitz

1 / 2

وینتر 2022